Kancelaria Doradztwa Ekonomicznego MATDAX

Kancelaria Doradztwa Ekonomicznego MATDAX jest podmiotem specjalizującym się w:

 • pozyskiwaniu dotacji i pożyczek z funduszy unijnych oraz krajowych środków na założenie i rozwój przedsiębiorstw,
 • pozyskiwaniu pożyczek preferencyjnych na założenie lub rozwój firmy.

 

Specjalizujemy się w pisaniu biznes planów:

 • biznes planów analitycznych na własne potrzeby,
 • biznes planów inwestycyjnych do banków pod kredyt bankowy,
 • biznes planów inwestycyjnych dla inwestorów prywatnych,
 • biznes planów inwestycyjnych dla projektów deweloperskich.

 

Posiadamy doświadczenie w branży od 2005 roku, dzięki czemu potrafimy skutecznie pozyskiwać dofinansowania z takich źródeł jak:

 • Powiatowe Urzędy Pracy,
 • PFRON, 
 • ZUS
 • Regionalny Program Operacyjny (Urząd Marszałkowski),
 • Program Rozwoju Obszarów Wiejskich (dotacje LGD na podejmowanie i rozwijanie działalności gospodarczej),
 • Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (projekt B+R),
 • Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój.

 

Pozyskujemy środki w ramach pożyczek preferencyjnych:

 • Pierwszy Biznes Wsparcie w Starcie (Bank Gospodarstwa Krajowego),
 • Pożyczka JEREMIE.

 

Nasze wieloletnie doświadczenie w pozyskiwaniu i rozliczaniu projektów unijnych w oparciu o fundusze UE pozwala nam na zapewnienie w pełni indywidualnej i kompleksowej obsługi większości rodzajów projektów. Zapewniamy wsparcie na etapie pozyskiwania dotacji, ale również realizacji i rozliczenia projektu. 

 

 

Z myślą o krzewieniu podejścia ekonomicznego do prowadzenia biznesu oraz rozwoju kompetencji założyliśmy i rozwijamy

Akademię MATDAX, której głównym celem jest szkolenie i podnoszenie kwalifikacji:

 

Przedsiębiorców

Osób bezrobotnych

Uczniów szkół ekonomicznych

Studentów kierunków ekonomicznych 

 

Przygotowujemy, organizujemy i prowadzimy:

Kursy ekonomiczne

Szkolenia biznesowe

 

 

Zespół naszej kancelarii stanowią osoby i podmioty, z którymi współpracujemy w zakresie poszczególnych obszarów działalności przedsiębiorstwa i etapów realizacji obsługiwanych projektów.

  

 

Zespół Kancelarii Doradztwa Ekonomicznego MATDAX stanowią również współpracujący z nami specjaliści i eksperci:

 

Specjaliści ds. pozyskiwania i rozliczania funduszy unijnych

Doradcy ekonomiczni

Analityk bankowy

Ekspert inżynierii finansowej

 

Kancelaria Doradztwa Ekonomicznego MATDAX w celu zapewnienia kompleksowej obsługi klientów współpracuje również z:

 

Kancelarią Prawną specjalizującą się w sprawach gospodarczych, prawa cywilnego i unijnego

Kancelarią Doradztwa Gospodarczego specjalizującą się w pozyskiwaniu kredytów bankowych, leasingu oraz obsłudze innych produktów bankowych

Akredytowanym Laboratorium Pomiarów i Badań w zakresie BHP

 

Przez cały czas podnosimy swoje kwalifikacje biorąc udział w szkoleniach i konferencjach, aby móc oferować jak najwyższy poziom jakości naszych usług, a także zapewnić w pełni merytoryczne i kompleksowe wsparcie Państwa inwestycji. 

 

Polityka prywatności i RODO

Kancelaria Doradztwa Ekonomicznego MATDAX

 

Aktualizacja 25.05.2018r.

 

 Od dnia 25 maja 2018 na terenie Unii Europejskiej obowiązuje Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych (tzw. RODO). Dlatego też spełniając wymóg prawny dokonaliśmy aktualizacji naszej Polityki prywatności. Tym samym chcemy opisać usługi, które świadczymy dla Ciebie, jak również szczegółowo wyjaśnić, w jaki sposób Kancelaria Doradztwa Ekonomicznego MATDAX chroni prywatność każdego klienta.

  

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy, iż:

 

 1. Administratorem danych osobowych jest Mileni Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Spichrzowej 4a, 62-200 Gniezno, NIP PL7842504816, REGON 367165403, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000675731, (dalej „Administrator”). 
 2. Administrator świadczy usługi doradcze jako Kancelaria Doradztwa Ekonomicznego MATDAX (dalej „Kancelaria”).
 3. Użytkownik (dalej „Użytkownik”) wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Administratora na zasadach określonych niniejszą polityką prywatności.
 4. Wszelkie oświadczenia, zapytania i informacje dotyczące danych osobowych mogą być przekazane Administratorowi za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pisemnie na adres siedziby Administratora.
 5. Dane osobowe Użytkownika są przetwarzane na podstawie art. 6 i innych przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”).
 6. Dane osobowe Użytkownika przetwarzane są w celu udzielania odpowiedzi na pytania i inne wiadomości przesłane przez Użytkownika za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz do dalszego kontaktu z Użytkownikiem, przekazywania Użytkownikowi przez Administratora informacji o ofertach, promocjach, rabatach, konkursach i aktualnościach (marketing bezpośredni).
 7. Dane Użytkownika są również przetwarzane w celu wykonywania umów, których stroną jest Użytkownik lub do podjęcia innych działań na żądanie Użytkownika przed zawarciem umowy.
 8. Dane Użytkownika są również przetwarzane, gdy jest to niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią (z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych), w tym w szczególności do celów: dokonywania rozliczeń podatkowych zgodnie z przepisami polskiego prawa podatkowego; prowadzenia księgowości zgodnie z przepisami Ustawy o rachunkowości i innych właściwych przepisów polskiego prawa; egzekwowania należności zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego i innych właściwych przepisów polskiego prawa.
 9. Administrator przetwarza następujące kategorie danych Użytkownika: imię i nazwisko/nazwę podmiotu; adres e-mail; numer telefonu; adres korespondencyjny; NIP podmiotu, faktury i zamówienia; wezwania i notatki.
 10. Odbiorcami danych osobowych Użytkownika mogą być: Pracownicy, zleceniobiorcy, podwykonawcy i inne osoby zatrudnione lub współpracujące z Administratorem; Kancelarie prawne współpracujące z Administratorem; Podmioty świadczące usługi informatyczne na rzecz Administratora, w tym w szczególności usługi hostingu stron internetowych i usługi poczty e-mail; Podmioty świadczące usługi marketingowe na rzecz Administratora; Podmioty uczestniczące w dokonywaniu rozliczeń, w tym dostawcy systemów fakturowych, systemy płatności online i banki; Podmioty świadczące usługi pocztowe i kurierskie.
 11. Dane osobowe Użytkownika mogą być przekazywane do państw trzecich, jednak wyłącznie na zasadach opisanych w art. 46 RODO, tj. pod warunkiem zapewnienia przez odbiorcę odpowiednich zabezpieczeń. W każdym wypadku Użytkownik jest uprawniony do otrzymania kopii dotyczących go danych.
 12. Dane osobowe Użytkownika będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania danych, czyli okres niezbędny do udzielenia Użytkownikowi wszelkich żądanych informacji; okres prowadzenia działalności marketingowej przez Administratora; okres niezbędny dla prawidłowego wykonania umów zawartych z Użytkownikiem; okres niezbędny dla dokonania rozliczeń podatkowych dotyczących Użytkownika oraz wymagany prawem okres przechowywania dokumentacji związanej z rozliczeniami podatkowymi; wymagany prawem okres przechowywania dokumentacji rachunkowej; okres niezbędny dla przeprowadzenia egzekucji należności Administratora.  Dane osobowe Użytkownika zostaną trwale usunięte, gdy wszystkie wyżej wymienione okresy dobiegną końca.
 13. Użytkownik ma prawo do: uzyskania od Administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe go dotyczące; otrzymania kopii przetwarzanych danych; uzyskania od Administratora wszelkich informacji objętych zakresem niniejszej Polityki Prywatności.
 14. Użytkownik ma prawo żądania od Administratora niezwłocznego sprostowania dotyczących go danych osobowych, które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, Użytkownik ma prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia.
 15. Użytkownik ma prawo żądania od Administratora niezwłocznego usunięcia dotyczących go danych osobowych, a Administrator ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć dane osobowe (z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych prawem), jeżeli zachodzi jedna z następujących okoliczności: dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane; Użytkownik cofnął zgodę, na której opiera się przetwarzanie, i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania; Użytkownik wnosi sprzeciw, o którym mowa w punkcie 18 lub 19; dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem; dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlega Administrator; dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego bezpośrednio dziecku, na podstawie zgody dziecka lub jego rodzica (opiekuna).
 16. Użytkownik ma prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania w następujących przypadkach: gdy Użytkownik kwestionuje prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający Administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych; gdy przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a Użytkownik sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania; gdy Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne Użytkownikowi do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; gdy Użytkownik wniósł sprzeciw, o którym mowa w punkcie 18 – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą.
 17. Użytkownik ma prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe go dotyczące, które dostarczył Administratorowi oraz ma prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi danych bez przeszkód ze strony Administratora, któremu dostarczono te dane osobowe. Wykonując prawo do przenoszenia danych Użytkownik ma prawo żądania, by dane osobowe zostały przesłane przez Administratora bezpośrednio innemu administratorowi danych osobowych, o ile jest to technicznie możliwe. 
 18. Użytkownik ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących go danych osobowych opartego na prawnie uzasadnionych interesach realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią. Administratorowi nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 19. Użytkownik ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących go danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego, a Administrator ma obowiązek taki sprzeciw uwzględnić.
 20. Użytkownik może w każdym czasie wycofać zgodę na przetwarzanie danych. Należy jednak pamiętać, że: wycofanie zgody nie wpływa na legalność przetwarzania, którego dokonano przed wycofaniem zgody; pomimo wycofania zgody Administrator jest nadal uprawniony do przetwarzania danych w zakresie wskazanym w punktach 7-8.
 21. Użytkownik ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia, jeżeli sądzi, że przetwarzanie danych osobowych go dotyczących narusza przepisy RODO.